Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami je poskytnúť základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. V rámci rozvoja geometrických predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďujú na orientáciu v priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s problematikou merania dĺžky. Pri plnení hlavného cieľa v tejto vzdelávacej oblasti učiteľka: 2 - organizuje jednotlivé vzdelávacie aktivity predovšetkým hravou formou, dramatizovaním a formou rôznych hier a jednoduchých súťaží, 2 V ďalšom texte ŠVP sa s ohľadom na špecifiká materských škôl používa označenie „učiteľka“, napriek skutočnosti, že predprimárne vzdelávanie v materských školách môžu zabezpečovať aj muži. Image result for kids counting
Image result for MATHS and kids Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 13 - vytvára podmienky na to, aby sa deti aj pri bežných situáciách a činnostiach stretávali s jednoduchou matematikou a jej používaním, snaží sa, aby deti získavali nové vedomosti z tejto oblasti pomocou riešenia úloh podľa možností z bežného života, - vedie deti k vyvodzovaniu významov nových slov a symbolov v tejto oblasti, v následných vzdelávacích aktivitách a komunikačných situáciách ich opakovane používa, vytvára príležitosti na ich zmysluplné používanie deťmi, - dáva deťom príležitosť stretávať sa aj s úlohami, ktoré nemajú riešenie, alebo majú viac riešení, - uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov, vyzýva deti, aby sa navzájom počúvali, kládli otázky a odpovedali, - poskytuje deťom dostatok príležitostí sledovať a spoznávať postup pri riešení a výsledky, - vytvára priestor deťom na vysvetľovanie vlastných postupov a výsledkov riešení.
Vzdelávacie štandardy sú koncipované do štyroch podoblastí3 : Čísla a vzťahy, Geometria a meranie, Logika, Práca s informáciami. Podoblasť Čísla a vzťahy sa týka predovšetkým zisťovania počtu predmetov v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom. Podoblasť Geometria a meranie sa zameriava na orientáciu v priestore a rovine, deti sa v nej zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním a meraním. Podoblasť Logika je malým úvodom do logiky. Deti sa stretávajú s pravdivými a nepravdivými tvrdeniami, s jednoduchými postupnosťami a riešia jednoduché úlohy na vytváranie skupín a triedenie. Podoblasť Práca s informáciami je úvodom do práce podľa návodu prostredníctvom digitálnych hračiek a hier. Obsah tejto vzdelávacej oblasti je súčasne prostriedkom na rozvíjanie všetkých, ale najmä matematických kompetencií. Image result for kids playing with shapes
Related image To možno najlepšie docieliť použitím čo najrozmanitejších hier a foriem práce s deťmi. Zámerom tejto vzdelávacej oblasti je aj dosiahnuť, aby dieťa postupne viac a samostatnejšie 3 Prvé tri podoblasti sa týkajú matematiky a sú spoločné (prípadne sa ešte delia) pre všetky stupne vzdelávania. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 14 tvorilo, objavovalo, orientovalo sa vo svete definovaním či porovnávaním množstva a frekvencií, získalo citlivosť pre zhrnutie reality prostredníctvom tvrdení (pravdivých a nepravdivých) a argumentovalo.